DISTANCES LĪGUMS

1. Līdzēji

1.1. Jūs, šeit un turpmāk tekstā Klients, no vienas puses, un SIA BusyGO, SIA reģistrācijas. Nr. 50103789711, PVN reģistrācijas Nr. LV50103789711, šeit un turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

2. Līguma priekšmets

2.1. Izpildītājs sniedz Klientam šajā līgumā norādītos pakalpojumus pēc vienošanās ( turpmāk tekstā Pakalpojumi un maksa, kas atrodas šajā mājas lapas adresē šeit ) un Klients apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus saskaņā ar Klienta izvēlēto maksu un šī līguma noteikumiem.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Apmaksu par Pakalpojumiem Klients veic pēc izrakstītā un nosūtītā elektroniskā rēķina 3 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Pievienotas vērtības nodoklis ir iekļauts līguma cenā.
3.2. Par Pakalpojumu elektroniskā rēķina apmaksas kavējumu SIA BusyGo no Klienta var pieprasīt maksāt līgumsodu 0.1% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu. Parāda saistību esamības gadījumā nekādi jauni Pakalpojumi netiek sniegti.

4. Pakalpojumu lietošanas noteikumi

4.1. Klients apņemas ievērot Pakalpojumu lietošanas noteikumus.
4.2. Lietošanas noteikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Klienta pienākumi

5.1. Klientam ir jātur pieejas dati serverim slepenībā un Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas tos izmantojot.
5.2. Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus.
5.3. Klients uztur savas mājas lapas sistēmas un atjauno tās regulāri ar saviem resursiem, ja nav atrunāts savādāk. Ja Klienta sistēmas versijas ir novecojušas un neatbilst Izpildītāja drošu Pakalpojumu sniegšanai, Izpildītājs ir tiesīgs Klienta kontu slēgt un izteikt brīdinājumu klientam par nedrošu sistēmu versiju, moduļu lietošanu.

6. Izpildītāja pienākumi

6.1. Izpildītājs apņemas garantēt 99.9% nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tajā skaitā Interneta zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst.
6.2. Izpildītājs veic Klienta kontu rezerves kopēšanu vienu reizi diennaktī. Katrs Klients ir pats atbildīgs par savā kontā glabātās informācijas rezerves kopēšanu, ja ir nepieciešams vairāk rezerves kopiju kā Izpildītājs sniedzējs to piedāvā.
6.3. Savu iespēju robežās Izpildītājs nodrošina datubāžu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
6.4. Izpildītājs nodrošina saziņu ar Klientu prioritāri šādā secībā. Klients var nosūtīt Izpildītājam e-pastu jebkurā laikā, Izpildītājs atbild Klientam ne vēlāk kā 12 h no e-pasta saņemšanas brīža. Telefoniski darba dienās, darba laikā no 9:00 – 17:00.
6.5. Sakarā ar Eiropas Savienības regulu par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( GDPR ), kas spekā no 2018. gada 25. maija, BusyGo SIA apstiprina, ka visi mums sniegtie personu dati tiks glabāti drošībā un izmantoti tikai ar sniedzamo Pakalpojumu saistītām vajadzībām.
6.6. Izpildītājs ir tiesīgs informēt Klienta kontaktpersonu, nosūtot sms vai nosūtot e-pastu Klienta e-pastā, ja tāda vajadzība rodas tikai saturiski saistībā ar sniedzamajiem Pakalpojumiem laikā no 9:00 – 21:00.

7. Klienta konta slēgšana

7.1. Izpildītājs patur tiesības uz laiku vai pavisam slēgt Klienta kontu gadījumos ja: a) Klients pārkāpj šī līguma noteikumus b) Klients kavē pakalpojumu apmaksu par vairāk kā 14 dienām.

8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana

8.1. Līgums stājas spēkā pēc 14 dienām ar savstarpējo vienošanos par izvēlēto Pakalpojumu izmantošanu.
8.3. Klients var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to brīdinot Izpildītāju līdz apmaksātā perioda beigām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja e-pastu [email protected]
8.4. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.

9. Neparedzēti apstākļi

9.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē.

10. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
10.2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Distances līgums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

LR MK Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
LR MK Noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”